کانتین امسال به تئوری و تاریخ انارشیسم می پردازد و به این ترتیب به قلمروهای جدید (er) حرکت می کند!

ما هیجان زده هستیم و مثل همیشه منتظر یک هفته پر از ورودی، بحث و حزب هستیم!

برای اطلاعات بیشتر در مورد محتوا و موارد برنامه، مانند غذا و مراقبت از کودکان احتمالی، به صفحه اصلی مراجعه کنید.