تاترا برای همه!

راه اهن Tatra ما به معنای یک منطقه تمرین است!
قطعات برای همیشه در مسیر باقی نخواهند ماند و ما تهدید یا خشونت دیگر علیه سمپاش های دیگر را تحمل نمی کنیم!
لطفا جلو را نپاشید!
ما از شما می خواهیم که قطعات جدید را بپذیرید و احترام بگذارید!
ما همچنین به تصویر خودمان اشاره می کنیم !