در سال های اخیر، برنامه غذاخوری بارها و بارها به یک متفکر اختصاص داده شده است و کار و بیوگرافی انها نقطه شروع بحث است. در مقابل، امسال ما خودمان را وقف نظریه و تاریخ کل یک جنبش می کنیم. علاوه بر این، بیشتر افرادی که تاکنون با انها برخورد کردهایم از سنت تفکر مارکسیستی هستند و در چارچوب نظریه انتقادی قرار دارند. با بیرون امدن از این رویارویی، میخواهیم به انارشیسم نزدیک شویم . این بدان معنی است که ما همه چیز را در مورد انارشیسم نمی دانیم و نمی توانیم یا می خواهیم یک دکترین خالص یا قضاوت نهایی در مورد انارشیسم را به عموم ارائه دهیم. ما می خواهیم در مورد انارشیسم با شما و سخنرانان دعوت شده بحث کنیم و به سوالاتی که انارشیسم مطرح می کند رسیدگی کنیم. "

برنامه دقیق و اطلاعات بیشتر را می توان در حساب @kantine_festival یافت! 🦤💜
اگر سوالی دارید، لطفا با kontakt@kantine-festival.org تماس بگیرید!