کافه تریا هنوز هم به دنبال رفقا در اسلحه!

اگر می خواهید شرکت کنید، قهوه را با ما در پشت پیشخوان بنوشید و فضای ازاد خود را ایجاد کنید، یا چهارشنبه از ساعت 17:00 بیایید یا به ما ایمیل بزنید تا info@subbotnik-chemnitz.de!

کافه تریا یک فضای باز است که توسط ما و شما طراحی شده است. این که ایا کنسرت، خواندن، گروه های خواندن و یا گروه های کاری - ما فضا برای ایده های خود را!