کارگاه مهندسی صدا FLINTA * تنها

کارگاه مهندسی صدا FLINTA * تنها

21/08/21، 14:00

در این کارگاه شما در مورد ساختار و عملکرد یک سیستم صوتی یاد خواهید داشت. سپس شرکت کنندگان قادر به راه اندازی یک PA، سیم ان و کار با کنسول مخلوط کردن هستند.
بنابراین شما می توانید باند های کوچکتر خود را مخلوط کنید!
همه کسانی که هنوز هم احساس می کنند می توانند مهارت های جدید خود را در کنسرت بعدی به کار بگیرند!

این کارگاه رایگان است و شما مجبور نیستید چیزی را با خود بیاورید.

با این حال، به منظور ایجاد سازمان کمی اسان تر، ما از شما می خواهیم از طریق (info@subbotnik-chemnitz.de) فیس بوک یا اینستاگرام ثبت نام کنید.